" />
 • Контакт:
  admin: +372 58 415180 Ольга Шкадова
  Почта: virsavija81@bk.ru

 • New Generation emblem

  1. Piibel - usume, et Piibel ja ainult Piibel on tõeline Jumala Sõna
  (2. kiri Timoteosele 3:16; Peetruse 2. kiri 1:20-21)

  2. Kolmainsus - õpetus kolmainsusest. Isa, Poeg (Jeesus) ja Püha Vaim.
  (1 Moosese 1:26; Matteuse evang. 28:19, 3:16-17)

  3. Jeesus Kristus - usume, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg. Ta oli samaaegselt maapeal nii tõelise Jumalana kui ka tõelise inimesena. Ta oli ainus Inimene, kes elas ilma patuta.
  (Johannese evan. 1:1, 1:14, 20:28; 1 kiri Timoteosele 3:16)

  4. Neitsist sündinud - Neitsi Maarja (võttis vastu) Jeesuse Kristuse Jumalast Püha Vaimu kaudu. Teda nimetatakse Jumala Pojaks, sest ta oli saadud Jumala Pühast Vaimust.
  (Matteuse evang. 1:18, 1:20; Luuka evang. 1:35)

  5. Patust hoidumine ja Jeesuse Kristuse nimes pattude andestus.
  (Apostlite teod 2:38, 3:19)

  6. Pühitsus - enda täielikult Jumalale andmise protsess, selleks et olla rohkem Kristuse sarnane.
  (1. kiri Tessalooniklastele 4:13, 5:23)

  7. Päästmine - me saame päästetud armust, uskudes Jeesusesse Kristusesse, Tema surma, Tema maha matmisesse ja Tema ülestõusmisse. Päästmine on arm Jumalalt, mis ei sõltu meie headest tegudest või inimese teenetest.
  (Kiri Efestlastele 2: 8-9; kiri Galaatlastele 2:16; kiri Tiitusele 3:5)

  8. Jeesuse veri - Jeesuse Kristuse veri, mis valati Kolgata ristil puhastab meid kõikidest pattudest. Jeesus võttis kogu maailma patu enda peale.
  (1. kiri Johannesele 1:7; Ilmutuse 1:5, 5:9)

  9. Kristus on kõigi usklike sees - Kristlane on inimene, kes palub Jeesusel tulla oma südamesse ja seal elada. Kristlane paneb oma lootuse selle peale, mida Jeesus tegi tema heaks - Ta suri, maeti maha ja tõusis üles surnuist.
  (Johannese evang. 14:17, 14:23, 1:12, 15:4)

  10. Ülestõusmine - me usume, et Jeesus, peale oma surma ristil, tõusis surnuist ülesse kolmandal päeval. Tuleb päev, mil kõik usklikud sama moodi tõusevad surnuist üles ja saavad kätte oma palga - igavese elu koos Jumalaga Taevas.
  (Luuka evang. 24:36, 24:39; Kiri Efeslastele 3:21; 1. kiri Korintlastele 15:42, 15:44)

  11. Taevas - see on koht kõigi usklike jaoks, kus on igavene elu.
  ( 2. kiri Korintlastele 5:1; 1. Kiri Peetrusele 1:4)

  12. Põrgu - patusele Jumal mõistab kohut, peale oma maist elu ja saadab ta põrgusse.
  (Kiri Heebrealastele 9:27; Matteuse evang. 25:41)

  13. Veega ristimine - Jumala Sõna räägib, et kes usuvad Issandat Jeesust Kristust, neid peab ristima veega Jeesuse Kristuse nimel.
  (Matteuse evang. 28:!9; Johannese evang. 1:26; Apostlite teod 2:38)

  14. Püha õhtu söömaaeg - Leivamurdmine ja karikast joomine on eriline Issanda surma mälestamine, mis sümboliseerib Jeesuse Kristuse ihu ja verd.
  (1. kiri Korintlastele 11:23-25; Markuse evang. 14:22-25)

  15. Teine tagasitulek - Jeesus Kristus tuleb maa peale teist korda, et ehitada Oma Kuningriik. Tema tulemist näevad kõik inimesed. Päeva ja aega, mil Ta tagasi tuleb ja millal see täitub, Piibel meile ei ava.
  (Ilmutuse 1:7; Apostlite teod 1:9-11)

  16. Haigete tervenemine - Jeesus Kristus tervendas haigeid oma elu ja teenistuse ajal. Ta käskis seda teha ka oma õpilastel. Usklikke saadab selline tunnustäht.
  (Matteuse evang. 8:16-17; Apostlite teod 8:6-7; Markuse evang. 16:17-18)

  17. Ristimine Püha Vaimuga ja and rääkida teisi keeli - See and anti Nelipühi päeval. See oli Isa tõotus, mis täitus peale Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmist, mis on kinnituseks Kogudusele, kes jagab evangeeliumit kogu maailmas.
  Selle eesmärk on kindlustada usklikku, kinnitada tema palveid ning see on märk mitteusklikele.
  (Apostlite teod 2:17; 2:38-39; Markuse evang. 16:17)